VAG INDIA TRUST
Dream World School


                              


Student Transfer Certificates Issued List

Sl No.

Student Name

Parent Name

Date of Birth

Admission No.

TC No.

Date

Remarks

1

H.Samartth

H. Pompana Goud

20-04-2005

57/2011-12

01/2018-2019

19-05-2018

 

2

Sirisha G. M.

Shiva Kumar G. M.

12-07-2009

95/2015-16

02/2018-2019

21-05-2018

 

3

Arvind Reddy Y.

Sathyanarayana Reddy Y.

22-12-2005

196/2015-16

03/2018-2019

21-05-2018

 

4

Arjun G. D.

G. Dinesh Babu

15-04-2010

13/2016-17

04/2018-2019

21-05-2018

 

5

Mrinal K.

Nitin K.

27-05-2004

48/2010-11

05/2018-2019

22-05-2018

 

6

Aryavardhan V.

Divakara P.

04-12-2006

09/2012-13

06/2018-2019

22-05-2018

 

7

Deekshitha K.R.

Ramanjaneyalu K.V.C.

24-05-2005

200/2015-16

07/2018-2019

22-05-2018

 

8

Pratham G.P.

Prashanth Kumar G.S.

27-06-2005

206/2015-16

08/2018-2019

23-05-2018

 

9

Santosh B.N.

Neelakanta Goud H.S.

28-07-2005

98/2014-15

09/2018-2019

24-05-2018

 

10

Poonati Sachit Chowdary

Prasada Rao Poonati

29-10-2009

125/2017-18

10/2018-2019

24-05-2018

 

11

Chetan Meluseema

Mahesh K.

02-09-2004

198/2015-16

11/2018-2019

24-05-2018

 

12

Dheeraj S.

S. Anup Kumar

18-12-2004

23/2010-11

12/2018-2019

24-05-2018

 

13

Srija Thamisetty Venkatesh

Venkatesh T.C.

05-12-2007

72/2013-14

13/2018-2019

25-05-2018

 

14

Sohan  S .V.

Srinivas V.

02-01-2009

144/2015-16

14/2018-2019

25-05-2018

 

15

Sneha R.M.

Sreedhar R.M.

05-01-2004

175/2016-17

15/2018-2019

25-05-2018

 

16

B MD. Shaukat Ali

Chand Basha B.

27-05-2010

12/2015-16

16/2018-2019

25-05-2018

 

17

Vishnupriya

R.Venkatesh

05-12-2003

88/2010-11

17/2018-2019

25-05-2018

Cancelled

18

Sanvi S Yadav

Srinivasulu G .B.

08-09-2008

143/2015-16

18/2018-2019

25-05-2018

 

19

Rohith Sadar

Somappa Sadar

01-02-2005

47/2011-12

19/2018-2019

26-05-2018

 

20

K. Basavaraja

Devaraja K.

01-01-2006

158/2016-17

20/2018-2019

26-05-2018